Wydarzenia w latach 1975 - 1998

15 sierpnia 1975 Zarządzenie Nr 41/75 Wojewody Pilskiego przekształca Miejską Bibliotekę Publiczną w Pile w Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Pile. Dyrektorem Biblioteki zostaje mgr Kazimierz Makarowicz. Opieka merytoryczna obejmuje 7 bibliotek rejonowych, 3 miejskie, 15 miejsko-gminnych, 26 gminnych i 78 filii.
17 listopada 1975 Zjazd członków Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, utworzenie Okręgu Pilskiego, przewodnicząca Zofia Narkiewicz, wicedyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Pile.
grudzień 1975 84589 woluminów, 9815 czytelników, 225984 wypożyczeń
1976 OBCHODY ROKU BIBLIOTEK I CZYTELNICTWA
18 lutego 1976 Pierwsza narada kierowników i instruktorów bibliotek publicznych województwa pilskiego.
11 kwietnia 1976

Ukazał się pierwszy numer kwartalnika pt. "Informator

Bibliograficzno-Metodyczny", redaktorem Maria Bochan.

27 maja 1976 Sesja popularnonaukowa pt. "Biblioteki w służbie społeczeństwa".
1 czerwca 1976 Utworzono Dział Instrukcyjno-Metodyczny liczący 7 instruktorów.
24-26 wrześna 1976

Pierwsze seminarium kierowników i instruktorów bibliotek

publicznych województwa pilskiego w Srebnogórze, gmina Wapno.

20 listopada 1976

Dni Książki "Człowiek - Świat - Polityka", turniej wiedzy

pn. "Co wiesz o swoim województwie".

22 kwietnia 1977 Pierwsze seminarium dla bibliotekarzy dziecięcych.
3-5 czerwca 1977 Wystawa pt. "Biblioteki społeczeństwu".
1 października 1977 Ogłoszenie współzawodnictwa bibliotek publicznych województwa pilskiego pt. "Biblioteka wzorcowa". Konkurs trwa do 31 grudnia 1978 roku.
28 grudnia 1977

Zarządzenia Nr 67/77 i 68/77 Wojewody Pilskiego wprowadzają reorganizację w strukturze sieci bibliotek publicznych województwa pilskiego, przekształcają 7 bibliotek rejonowych w biblioteki miejskie

i miejsko-gminne, nadają nowy statut Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Pile. Bibliotekę tworzą działy:

gromadzenia i opracowania zbiorów; udostępniania zbiorów z wypożyczalnią dla dorosłych, oddziałem dla dzieci i młodzieży i 5 filiami; informacyjno-bibliograficzny, instrukcyjno-metodyczny,

organizacyjno-administracyjny, księgowość oraz międzyorganiza-cyjny zakład usług socjalnych.

9-10 marca 1978

Obchody 30.lecia bibliotek publicznych województwa pilskiego w 30. rocznicę utworzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile oraz 10. lecia ogłoszenia Ustawy o bibliotekach, sesja naukowa

pt. "Biblioteka a współczesność", informator pt. "Biblioteki województwa pilskiego" w opracowaniu Kazimierza Makarowicza, 72 s., nakład 1000 egzemplarzy; preprint "Biblioteka a współczesność.

Sesja naukowa XXX-lecie bibliotek w województwie pilskim", redaktorem prof. dr hab. Stanisław Kubiak, 143 s., nakład 250 egzemplarzy, ekslibrisy dla 12 bibliotek i medal "Za zasługi w rozwoju bibliotek województwa pilskiego" projektu artysty plastyka Zbigniewa Kaji.

19-21 maja 1978

I Pilskie Dni Literatury, 32 twórców, 120 spotkań autorskich 

w bibliotekach, szkołach, klubach i zakładach pracy oraz biesiada literacka.

5 grudnia 1978

Filia nr 1 w nowej siedzibie przy ul. Ludowej 11, w tzw. "blaszaku"

Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

31 grudnia 1978

123861 woluminów, 10588 czytelników tj. 19,2% ogółu

mieszkańców,197075 wypożyczeń.

20 lutego 1979 - 9 marca 1980

Remont kapitalny wypożyczalni dla dorosłych, czytelnia

przeniesiona do Klubu NOT, ul. 14 lutego.

1 marca 1979

Okręgowy Zjazd Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,

przewodniczącą Maria Bochan.

22 maja 1979

Uhonorowanie Zofii Narkiewicz Krzyżem Kawalerskim Orderu

Odrodzenia Polski.

lipiec 1979

Dział Instrukcyjno-Metodyczny wydał pierwszy numer kwartalnika

pt. "Materiały metodyczne", 20 s., nakład 200 egzemplarzy.

10-12 października 1979

II Pilskie Dni Literatury, adresowane do dzieci i młodzieży,                 z udziałem m.in. Hanny Ożogowskiej, prof. dr hab. Joanny     Papuzińskiej-Beksiak oraz czasopism "Miś", "Świerszczyk", "Płomyk", spotkania autorskie, forum dyskusyjne i biesiada literacka.

31 grudnia 1979 139981 woluminów, 8622 czytelników tj. 15,1% ogółu mieszkańców Piły, 141870 wypożyczeń.
10 marca 1980 Otwarcie wypożyczalni po remoncie kapitalnym.
11-14 marca 1980 Wizyta bibliotekarzy działu muzycznego Biblioteki w Schwerinie.
2-3 maja 1980 Dni Kultury Wojska Polskiego, spotkanie autorskie m.in. Stanisława Strumph-Wojtkiewicza, Wojciecha Żukrowskiego, Igora Sikiryckiego
31 grudnia 1980 155468 woluminów,9006 czytelników tj. 15,3% ogółu mieszkańców Piły, 182111 wypozyczeń.
26 marca 1981

Zjazd Okręgowy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,

przewodnicząca Maria Bochan, skarbnikiem Bogumiła Cuper, sekretarzem Maria Wyrzykowska, Okręg liczy 218 członków z sieci bibliotek publicznych, szkolnych, wojskowych, pedagogicznych i ośrodków informacji.

16 kwietnia 1981 Porozumienie między Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich a Stowarzyszeniem Księgarzy Polskich nt. zaopatrzenia bibliotek w nowości wydawnicze.
1 maja 1981 Utworzono Dział Kulturalno-Oświatowy.
7 września 1981

Zmarła Zofia Narkiewicz, emerytowana wicedyrektor Biblioteki,

wcześniej dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile.

7-9 października 1981 III Pilskie Dni Literatury, z udziałem m.in. Mariana Orłonia, Marii Terlikowskiej, doc. dr hab. Gertrudy Skotnickiej, Igora Sikiryckiego, redaktorów naczelnych czasopism: "Miś", "Świerszczyk", "Płomyk", spotkania autorskie, konferencja naukowa, biesiada literacka; spotkanie literatów z działaczami V Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech w Domu Polskim w Zakrzewie.
23 października 1981 Pismo Okólne Nr 9 Wojewody Pilskiego w sprawie rejestracji i dokumentacji piśmiennictwa wydanego przez zakłady graficzne i inne zakłady powielajace druki i dokumenty życia społecznego /Dz.Urz.WRN nr 9/81 - egzemplarz regionalny dla bibliotek publicznych.
31 grudnia 1981

Przekazanie II piętra w budynku przy ul. Buczka 14 w użytkowanie Biblioteki.

Umieszczono Dyrekcję, Księgowość, Dział Administracyjno-Organizacyjny i Dział Instrukcyjno-Metodyczny.
168401 woluminów, 9836 czytelników tj. 16% ogółu mieszkańców Piły, 206232 wypożyczeń.

15 kwietnia 1982 Porozumienie z Domem Książki w Poznaniu w sprawie współpracy miedzy bibliotekami publicznymi a księgarniami.
3 maja 1982 Otwarcie nieczynnej od listopada 1978 r. Filii nr 4 w nowej siedzibie przy al. Powstańców Wielkopolskich 74 A (obecnie ul. Śniadeckich 19 A) z odrębną częścią dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
30 sierpnia 1982 Magazyn zbiorów przy ul. Wawelskiej 106.
28 września 1982 Porozumienie między Zarządem Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Pile a Stowarzyszeniem Księgarzy Polskich w Pile na lata 1982-1983.
31 grudnia 1982 183706 woluminów, 11162 czytelników tj. 17.8% mieszkańców Piły, 247161 wypożyczeń.
1983 ROK 35-LECIA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA PILSKIEGO
10 maja 1983 Otwarcie Oddziału dla Dzieci i Młodzieży w nowych pomieszczeniach, z wypożyczalnią, czytelnią i salą bajek oraz utworzenie Działu Zbiorów Specjalnych. Biblioteka zajmuje cały budynek przy ul. Buczka 14.
5-7 września 1983 Miedzywojewódzkie seminarium dla instruktorów czytelnictwa dziecięcego Polski Północno-Zachodniej połączone z hospitacją bibliotek oraz prezentacją form pracy kulturalno-oświatowej.
październik 1983 Wydawnictwo "Nasza Księgarnia" przyznało Bibliotece Medal "Twórcom  i Przyjaciołom Dziecięcej Książki".
13 grudnia 1983 Sesja naukowa "Towarzystwo Czytelni Ludowych na Pomorzu Gdańskim i w Wielkopolsce Północno-Zachodniej", m.in. wykład Marii Bochan "Biblioteka Towarzystwa Czytelni Ludowych im. Bolesława Prusa w Chodzieży".
31 grudnia 1983 183706 woluminów,5342 jednostki zbiorów specjalnych,11162 czytelników tj. 17,8% mieszkańców Piły, 247167 wypożyczeń.
9-13 kwietnia 1984 3. osobowa grupa bibliotekarzy pilskich, z udziałem Marii Bochan, dyrektora d/s merytorycznych, poznawała metody pracy z dziećmi w Naukowo-Powszechnej Bibliotece Okręgu Schwerin i bibliotekach Okręgu.
23-24 października 1984

Wyjazd szkoleniowy do bibliotek publicznych województwa

płockiego i konińskiego.

10 grudnia 1984

Podpisanie porozumienia między Wojewódzką Biblioteką Publiczną

w Pile a Kuratorium Oświaty i Wychowania w sprawie

upowszechniania czytelnictwa w latach 1984-1990.

31 grudnia 1984 216728 woluminów tj. 21,4% stanu zbiorów województwa, 10696 jednostek zbiorów specjalnych, czytelnicy stanowią 21,6% mieszkańców Piły.
styczeń-październik 1985

Konkurs czytelniczy pn. "Z książką przez dzieje ojczyste", I etap:

"Polska Piastów".

27 stycznia 1985

Decyzją Prezydenta Piły Biblioteka staje się wieczystym

użytkownikiem budynku przy ul. Buczka 14.

kwiecień-maj 1985 Remont dachu i nowa elewacja.
25-26 kwietnia 1985 XIX Dekada Pisarzy Wielkopolskich z udziałem 26 twórców.
31 maja-13 czerwca 1985 Wystawa ilustracji "Ogladaliśmy w Świerszczyku".
11-14 czerwca 1985

Wyjazd szkolenowy do bibliotek publicznych województwa

elbląskiego i olsztyńskiego.

1 września 1985 Utworzono Komórkę d/s Kontroli Zbiorów.
8-10 października 1985 IV Pilskie Dni Literatury dla dzieci i Młodzieży, z udziałem m.in. Ewy Nowackiej, Marty Tomaszewskiej, Mariana Orłonia i dyrektora "Naszej Księgarni" Czesława Wiśniewskiego.
21-23 października 1985 Miedzywojewódzkie seminarium instruktorów d/s gromadzenia 
i opracowania zbiorów Polski Północno-Zachodniej.
20 listopada 1985 Turniej wiedzy "Co wiesz o swoim województwie", po raz dziesiaty, temat "Ziemie województwa pilskiego w latach 1939-1945".
31 grudnia 1985 231008 woluminów, 14414 jednostek zbiorów nieksiążkowych, 21,5% ogółu mieszkańców korzysta z usług biblioteki.
14 lutego 1986 Otwarcie Filii nr 6 na Osiedlu Jadwiżyn, przy ul. Królowej Jadwigi 17 w lokalu spółdzielczym o powierzchni 135m2, z wypożyczalnią dla dzieci i dorosłych oraz czytelnią, zbiory 3500 książek.
22-23 kwietnia 1986 I Nadnoteckie Dni Literatury, współorganizatorem Nadnoteckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, twórcy subregionu, krytycy, wydawcy, spotkania autorskie, forum dyskusyjne "Regionalne środowisko literackie w życiu kraju".
3 - 16 lipca 1986 Obóz czytelniczy na Stanicy Harcerskiej w Piecniku, gmina Mirosławiec, wspólnie z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Bydgoszczy.
15 lipca 1986 Nagroda zespołowa Prezesa Rady Ministrów dla 5. pracowników Biblioteki za różnorodność form i szczególne osiągnięcia w upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
wrzesień 1986 Filia nr 2 w nowej siedzibie, w lokalu Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Niemcewicza 4a.
20-24 października 1986 Wizyta pracowników Naukowo-Powszechnej Biblioteki Okręgu Schwerin, tematem praca z dziećmi i młodzieżą.
29 grudnia 1986 Otwarcie Filii nr 7, przy al. Poznańskiej 91.
31 grudnia 1986 246128 woluminów, 17570 jednostek nieksiążkowych, korzysta 24,5% mieszkańców Piły.
14 lutego 1987 Wojewoda Pilski przyznaje Bibliotece Medal Stanisława Staszica, za szczególny wkład w upowszechnianie idei staszicowskich.
16 czerwca 1987 III Pilski Turniej Poetycki, laureatką Katarzyna Młynarczyk z Katowic.
7-9 października 1987 V Pilskie Dni Literatury dla Dzieci i Młodzieży, z udziałem twórców polskich i czeskich, m.in. Krystyny Boglar, Ewy Nowackiej, Ireny Bolek, Antoniego Chodorowskiego, Barbary Kolago, Dagmary Lhotovej i Karla Slabego, spotkania autorskie, konferencja naukowa "Współczesna literatura dla dzieci i młodzieży", patronat Wydawnictwa "Nasza Księgarnia" nad Księgarnią "Domu Książki" przy ul. Bydgoskiej.
23-24 października 1987

I Ogólnopolski Sejmik Twórców Niepełnosprawnych, spotkania

autorskie niewidomych twórców.

31 grudnia 1987 259408 woluminów, 20350 jednostek zbiorów nieksiążkowych, 18532 czytelników tj. 26,7% mieszkańców Piły, 393704 wypożyczeń
19-20 września 1988 Wizyta bibliotekarzy z Czechosłowacji, z biblioteki wojewódzkiej w Znojmo i miejskiej w Rožnowie.
7-8 października 1988 40. lecie biblioteki publicznej w Pile, Medal "Zasłużony dla Miasta Piły" od Prezydenta Miasta Piły, sesja popularnonaukowa pt. "Biblioteki i czytelnictwo w województwie pilskim w r. 2000", wydawnictwo "Książka i biblioteka w województwie pilskim: informator o pracach dyplomowych, magisterskich i innych"/Maria Bochan, Maria Wyrzykowska.- Piła: Wojewódzka Biblioteka Publiczna.- 1988, 16 s., nakład 500 egzemplarzy.
grudzień 1988 Nagrody Funduszu Literatury dla 5. pracowników Biblioteki.
grudzień 1988 Zakup pierwszego komputera, fundatorem Urząd Wojewódzki w Pile Wydział Kultury i Sztuki, nagroda na 40. lecie Biblioteki.
31 grudnia 1988 268020 woluminów, zbiory nieksiążkowe 22777 jednostek, 18531 czytelników tj. 26,3% mieszkańców Piły, 398194 wypożyczeń.
24-25 stycznia 1989

Międzywojewódzkie seminarium dla instruktorów gromadzenia 

i opracowania zbiorów nt. opracowania dokumentów dźwiękowych.

17-22 kwietnia 1989

Wizyta bibliotekarzy Okręgu Schwerin z Naukowo-Powszechnej Biblioteki w Schwerinie oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki

w Güstrow.

7 sierpnia 1989 Zarządzenie Nr 28/89 Wojewody Pilskiego nadaje Bibliotece nowy Statut.
9 września 1989

Janina Wyrzykowska, emerytka, twórczyni biblioteki dziecięcej

w Pile, uhonorowana Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

29-30 listopada 1989

VI Pilskie Dni Literatury dla Dzieci i Młodzieży, z udziałem m.in. Ewy Nowackiej, Aleksandra Minkowskiego, Emilii Waśniowskiej, redaktorów naczelnych czasopism "Miś", "Świerszczyk", "Płomyczek", "Płomyk", ilustratorów - Zdzisława Witwickiego, Hanny Grodzkiej-Nowak, Haliny Zakrzewskiej-Zaleskiej, spotkania autorskie, wystawy, konferencja "W kręgu literatury dla dzieci

i młodzieży".

31 grudnia 1989 279807 woluminów, 27061 jednostek zbiorów nieksiążkowych, 20280 czytelników tj. 28,6% mieszkańców Piły
marzec-grudzień 1990 Rozbudowa magazynu księgozbioru przy ul. Wawelskiej 106, projekt mgr inż. Eugeniusz Der, wykonawca Pilska Spółdzielnia Pracy Remontowo-Budowlana.
7-8 czerwca 1990 III Nadnoteckie Dni Literatury, z udziałem Ernesta Brylla.
18 czerwca 1990 Danuta Wawiłow, spotkania autorskie.
20 czerwca 1990 Spotkania autorskie Agnieszki Osieckiej.
lipiec 1990 Remont elewacji budynku przy ul. Buczka 14.
29-30 września 1990 Dni Literatury Science-Fiction
23-24 października 1990

Ogólnopolskie seminarium instruktorów czytelnictwa dziecięcego,

temat: "Zasoby bibliotek dla dzieci i młodzieży - problemy

uzupełniania, opracowania i selekcji".

22 listopada 1990

Promocja tomiku Agnieszki Bartol pt."Agnieszko wróć",

opracowanie Zuzanna Przeworska i Jan Arski.

31 grudnia 1990 286252 woluminy, 30563 jednostek zbiorów nieksiążkowych, 20680 czytelników tj. 29,0% mieszkańców Piły, 413166 wypożyczeń
18 lutego 1991 Zakończenie I etapu rozbudowy magazynu księgozbioru, budowy piętrowego budynku.
  Ogłoszenie I Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Agnieszki Bartol dla dzieci i młodzieży, organizatorami: Fundacja Literacka im. A. Bartol, Wojewódzka Biblioteka Publiczna oraz Tygodnik Pilski; dla autorów, którzy nie ukończyli 15 lat.
4 grudnia 1991 Małgorzata Musierowicz w Pile.
17 grudnia 1991

Ogłoszenie wyników I Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego

im. Agnieszki Bartol, Grand Prix dla Justyny Macioł, lat 9 z Brzeska, woj. tarnowskie; ponad 10 tys. prac z 49 województw.

31 grudnia 1991 288187 woluminów, 32406 jednostek zbiorów nieksiążkowych, 20522 czytelników tj. 28,8% ogółu mieszkańców Piły, 430961 wypożyczeń.
2 stycznia 1992 Uruchomienie wypożyczalni płyt kompaktowych.
23 stycznia 1992

Otwarcie Filii nr 9 w Zespole Szkół Społecznych,

przy al. Powstańców Wielkopolskich 83.

22 kwietnia 1992

Wojewoda Pilski Zarządzeniem Nr 22/92 nadaje Bibliotece imię

Pantaleona Wawrzyńca Szumana i Zarządzeniem Nr 23/92 ustala nowy Statut.

20-21 maja 1992

Uroczystość nadania imienia Pantaleona Wawrzyńca Szumana Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Pile, spotkanie patriotyczne przy grobie Patrona w Czeszewie, gmina Gołańcz, odsłonięcie tablicy na budynku Biblioteki, sympozjum, wystawa dokumentów

i piśmiennictwa, ex libris projektu Alfreda Aszkiełowicza, miedzioryt, 100 egz., kopia portretu Pantaleona Szumana Fabiana Sarneckiego wykonana przez Leszka Tuczyńskiego z Muzeum Narodowego w Poznaniu, informator, listowniki. Wnioskodawcami: Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Towarzystwo Miłośników Miasta Piły.

7 października 1992

Pierwszy numer pisemka "Przemądrzalec", redagowanego przez

dziecięcy zespół Filii nr 1, format A4, objętość 4 strony, nakład 50

egzemplarzy.

31 grudnia 1992

293748 woluminów, 34155 jednostek nieksiążkowych, 20233

czytelników tj. 27,3% mieszkańców Piły, 461170 wypożyczeń

20 stycznia 1993 Filia nr 3 w nowej siedzibie, przy ul. Wyspiańskiego 5, w lokalu Spółdzielni Mieszkaniowej "Zrzeszeni".
2 kwietnia 1993

Oddanie do użytku magazynu księgozbioru, obiekt budowany w latach 1990-1992 składa się z budynku piętrowego, łącznika

i budynku parterowego, powierzchnia użytkowa 926m2, 4 sale magazynowe, 5 pracowni, projekt mgr inż. Eugeniusz Der;

w uroczystości udział wzięli Waldemar Jordan, Wojewoda Pilski

i Piotr Majchrzak, Prezydent Piły.

26-27 maja 1993 V Nadnoteckie Dni Literatury z udziałem 9 pisarzy regionu.
1 września 1993

Otwarcie Filii nr 8 na osiedlu Podlasie, w budynku Szkoły

Podstawowej nr 12, przy ul. Świerkowej 18.

18 grudnia 1993

Ogłoszenie wyników II Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego

im. Agnieszki Bartol dla dzieci i młodzieży, nie przyznano Grand Prix, w jury prof. dr hab. Joanna Papuzińska-Beksiak i Małgorzata Musierowicz.

31 grudnia 1993 301825 woluminów, 36248 jednostek zbiorów nieksiążkowych, 21259 czytelników tj. 28,4% mieszkańców Piły.
6-25 marca 1994 Modernizacja pomieszczeń Filii nr 1, przy ul. Ludowej 11.
5 maja 1994

Sympozjum pt. "Czasopiśmiennictwo w historii regionu",

współorganizatorem Muzeum Okręgowe w Pile.

31 grudnia 1994 306983 woluminów, czytelnicy stanowią 28,8 mieszkańców Piły.
13 lutego-11 marca 1995 Wystawa piśmiennictwa pt. "Stąd mój ród".
27 kwietnia 1995

Sympozjum pt. "Losy Polaków na terenie Związku Radzieckiego w okresie II wojny światowej, w 55 rocznicę zbrodni katyńskiej".

23-24 maja, 10 czerwca 1995 III Nadnoteckie Dni Literatury, spotkania autorskie, biesiada literacka i sympozjum poświęcone twórczości Tadeusza Siejaka
3 czerwca 1995

Ogłoszenie wyników III Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego

im. Agnieszki Bartol, Grand Prix dla Moniki Łyżyczki z Mikołowa,

woj. katowickie.

28 lipca - 4 września 1995 Budowa kotłowni olejowej w magazynie księgozbioru.
31 grudnia 1995 318240 woluminów, 39971 jednostek zbiorów nieksiążkowych, 22482 czytelników tj. 29,4% mieszkańców Piły, 460471 wypożyczeń.
25 stycznia 1996

Plebiscyt "Ludzie Roku 1995", Maria Bochan, dyrektor Biblioteki,

3 miejsce w kategorii "Kultura".

21 lutego 1996 Zawarcie umowy z Zakładem Projektowania i Konserwacji Systemów Komputerowych mgr inż. Leszka Masadyńskiego, zakup licencji automatyzacji biblioteki, 5 modułów na 5 stacji roboczych; rozpoczęcie kształcenia kadry w systemie "SOWA".
8 października 1996

Promocja wydanego przez Bibliotekę wydawnictwa pt. "Ho, ho i sto cztery wiersze. 3. pilski almanach poetycki", wybór i wstęp Sergiusz Sterna-Wachowiak, oprac. graf. Andrzej Podolak, 156 s.,

105 wierszy 16 twórców, ISBN 83-904994-0-1.

31 grudnia 1996 324100 woluminów, 41269 jednostek zbiorów nieksiążkowych, 22482 czytelników tj. 29,4% ogółu mieszkańców Piły, 460471 wypożyczeń.
styczeń-grudzień 1997 Tworzenie komputerowej bazy katalogowej w programie "SOWA".
20-21 maja 1997

VII Nadnoteckie Dni Literatury, spotkania autorskie, spektakl

pt. "Długa ulica umarłych" w wykonaniu Stacji Szamocin i wykład Sergiusza Sterny-Wachowiaka pt. "Szamocińskie ślady Tollera".

31 maja-1 czerwca 1997

Ogłoszenie wyników IV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego

im. Agnieszki Bartol, Grand Prix dla Mateusza Antoniuka z Krakowa, wspólnie z Fundacją Literacką im. A. Bartol.

4 lipca 1997 Przetarg na położenie sieci komputerowej w budynku głównym biblioteki.
7 stycznia 1998 Historyczny dzień, uruchomienie komputerowej wypożyczalni dla dorosłych, po roku pracy nad tworzeniem "katalogowej bazy danych".
20 stycznia 1998

"Ludzie Roku 1997", 3 miejsce dla dyrektora Biblioteki

Marii Bochan, w kategorii "Kultura i Sport".

31 stycznia 1998 Nominacja Biblioteki, w konkursie promocyjnym Gazety Poznańskiej i Wojewody Pilskiego HIT 97, w kategorii "Koncepcje organizacyjne" za informatyzację Biblioteki.
25 lutego 1998 Podjęcie prac nad tworzeniem komputerowego katalogu w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży.
26 listopada 1998 50. lecie Biblioteki Publicznej w Pile, sympozjum, wystawy, odznaczenia dla pracowników, uhonorowanie działalności instytucji przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Medalem "Bibliotheca Magna Perennisque" [Biblioteka Wielka Rzecz Nieprzemijająca].
31 grudnia 1998 328574 woluminy, 21524 czytelników tj. 28,0% mieszkańców Piły, 424803 wypożyczeń

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2020
Po
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
 
 
1
 • Wakacje z wyobraźnią
2
3
 • Wakacje z wyobraźnią
4
5
6
 • Wakacje z wyobraźnią
7
8
 • Wakacje z wyobraźnią
9
10
 • Wakacje z wyobraźnią
11
12
13
 • Wakacje z wyobraźnią
14
15
 • Wakacje z wyobraźnią
16
17
 • Wakacje z wyobraźnią
18
19
20
 • Wakacje z wyobraźnią
21
22
 • Wakacje z wyobraźnią
23
24
 • Wakacje z wyobraźnią
25
26
27
 • Wakacje z wyobraźnią
28
29
 • Wakacje z wyobraźnią
30
31
 • Wakacje z wyobraźnią